Petite bibliographie sur Feng Shanyun et la culture populaire du Shaanbei

 • Bodolec Caroline, « Houses as local culture identity: the choose of cave dwellings in contemporary China », communication soumise au Symposium international « Along the Great Wall: Architecture and Identity in China and Mongolia », Vienna University of Technology, Vienne, Autriche, 15-17 mai 2009.

 • Bodolec Caroline, « La brique crue en Chine », in Chazelles C.A, Klein A. (éds.) Actes du Colloque Troisièmes échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue : la brique en terre crue, Montpellier, Ed de L’Espérou, 2009, à paraître.

 • Bodolec Caroline, « La culture populaire pour le développement local : le cas du district de Yanchuan (Shaanxi) et du musée de Nianpan », Colloque international « Figures d’association en Chine contemporaine », EHESS, Paris, 30-31 mars 2009.

 • Bodolec Caroline, « The technology of the vault structure in Chinese architecture: links between the Gongcheng zuofa, 1734, juan 44 and the contemporary building methods of yaodong houses in Shaanxi and Shanxi provinces », in Moll-Murata, Song Jianze, Vogel Hans Ulrich (eds.), Chinese Handicraft Regulations of Qing Dynasty, Kempten, Iudicium, 2005, pp. 213-232.

 • Bodolec Caroline, L’architecture en voûte chinoise : un patrimoine méconnu, éditions Maisonneuve et Larose, Paris, 2005, 315 p.

 • Bodolec Caroline, « La voûte en aérien dans la Chine impériale et contemporaine : des wuliang dian aux yaodong », dans « Actualités de la recherche », in Études Chinoises, n° XXI, n°1-2, printemps-automne 2002, pp. 211-224.

 • Bodolec Caroline, « Current Tendencies in Yaodong, Shaanbei », in Proceedings of the 8th conference of ACUUS (Association des Centres de Recherche sur l’Utilisation Urbaine du Sous-Sol), Xi’an, Chine, 27-30 septembre 1999, pp. 232-242.

 • Chen Jing陈竟 (ed.), Zhongguo minjian jianzhi yishu yanjiu中国民间剪纸研究, Beijing, Beijing gongyi meishu chubanshe, 1992.

 • Hei Jianguo 黑建国, Gao Fenglian xibu jianzhi zuopinji高凤莲西部剪纸作品集, Tianjin, Tianjin renmin meishu chubanshe, 1999, 98 p.

 • Hei Jianguo 黑建国, Shaanbei xin tianyou yu jianzhi陕北信天游与剪纸 - Folksong and Papercurts, Beijing, Foreign Languages Press, 2003, 94 p.

 • Hei Jianguo黑建国, Shaanbei Yanchuan jianzhi陕北延川剪纸, Beijing, Zhongguo gongren chubanshe, 2000, 121 p.

 • Hei Jianguo黑建國, Buyi wangji de cheng不易忘記的城, Yanchuan zi lü延川之, s.l, s.d, s.e., s.p.

 • Hei Ming黑明, Feng Shanyun xibu buduihua zuopinji冯山云西部布堆画作品集, Tianjin, Tianjin renmin meishu chubanshe, 2001, s.p.

 • Hui Huaijie惠怀杰, Qiankun wan乾坤湾, Beijing, Zhongguo minzu sheying yishu chubanshe, 2005, 68 p.

 • Jin Zhilin, Zhonghua minzu de baohu shen yu fanyan zhi shen zhuaji wawa中华民族的保护神与繁衍之神抓髻娃娃, Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1989.

 • Jin Zhilin, L’esthétique de l’art populaire chinois : La poupée Porte bonheur, Paris, Librairie You-Feng Musée Kwok On, 1989, 178 p.

 • Liu Hongxian刘宏祥, Liu Hongxian banhua xiaopinji 刘宏祥版画小品集, Xi’an, Shaanxi renmin meishu chubanshe, 2005, 2 tomes 64 et 74 p.

 • Song Ruxin宋如新, Shaanbei minjian jianzhi shiyao陕北民间剪纸释要, Xi’an, Shaanbei renmin jiaoyun chubanshe, 1994, 231 p.

 • Yanchuan xian dimingzhi bian ji weiyuanhui延川县地名志编辑委员会, Yanchuan xian diming zhi延川县地名志, Yan’an, Yan’an baoshe yingshua, 1983, 274 p.

 • Yang Po阳坡, Huanghe qingge黄河情歌, Beijjing, Zhongguo renmin chubanshe, 2004, 255 p.

 • Zhou Lu周路, Gao Fenglian-Huanghe pan de jianhua poyi高凤莲 黄河畔的剪纸婆姨, Changsha, Hunan meishu chubanshe, 2005, 127 p.

 • Zhou Lu周路, Shaanbei si poyi jianzhi陕北四婆姨剪纸, Ansai, Ansai meishu chubanshe, 1995, 210 p.

haut de page
Retour page d'accueil